กิจกรรม : จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (ประชาคมระดับตำบล) ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.นาใต้ วันที่ 27 ม.ค. 65

รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) โดยมีนายภัทรพล คงทอง นายก อบต.นาใต้ เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิก อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ บุคคลภายนอก ผู้แทนประชาคม  เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565    อ่าน 124 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**