ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สาระสำคัญ ซื้อชุดตรวจโควิด-๑๙ และวัสดุสำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นในการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคฺ์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : สาระสำคัญ ซื้อชุดตรวจโควิด-๑๙ และวัสดุสำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นในการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคฺ์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน