ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
09 มิ.ย. 2564
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
182
09 มิ.ย. 2564
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
09 มิ.ย. 2564
404 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการบุกเบิกถนนสายสองกำนัน หมู่ที่ 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
08 มิ.ย. 2564
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ตำบลนาใต้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร ผู้เ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
04 มิ.ย. 2564
406 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ชื่ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
211
04 มิ.ย. 2564
407 สาระสำคัญ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเรืองศรีทอง-แยกทับจีน หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ถนนสายเรืองศรีทอง - แยกทับจีน หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
01 มิ.ย. 2564
408 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยต้นไทร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
27 พ.ค. 2564
409 สาระสำคัญ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
21 พ.ค. 2564
410 สาระสำคัญ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
21 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  41 |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169