ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
901 สาระสำคัญ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมุู่ที่ 9 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
17 เม.ย. 2563
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำจุดตรวจ จุดสกัด หรือจุดคัดกรองภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
233
16 เม.ย. 2563
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำจุดตรวจ จุดสกัด หรือจุดคัดกรองภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
229
16 เม.ย. 2563
904 สาระสำคัญของสัญญา จ้างปรัปรุงถนนคอนกรีตสายหน้าวัดใต้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
16 เม.ย. 2563
905 สาระสำคัญของโครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำป ดาวน์โหลดเอกสาร
230
16 เม.ย. 2563
906 สาระสำคัญ๖๓๐๔๗๒๙๓๘๑๕ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำจุดตรวจ จุดสกัด หรือจุดคัดกรองภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
16 เม.ย. 2563
907 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายในนา กลางทุ่ง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
15 เม.ย. 2563
908 เปิดเผยราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนริมสระหมู่บ้านต่อถนนเอเซีย หมุ่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
15 เม.ย. 2563
909 เปิดเผยราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายในบ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
15 เม.ย. 2563
910 สาระสำคัญ โครงการขยายเขตประปาสายดอนงาน-หญ้าปล้อง หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
14 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  91 |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169